Disclaimer

Inalise stelt uw bezoek aan onze website www.inalise.com en/of enige andere door of namens Inalise (of enige aan haar gelieerde vennootschap) geëxploiteerde website (hierna:  de “Website”) op prijs. Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten een aantal regels omtrent het gebruik van de Website. Door gebruik te maken van de Website aanvaardt u de toepasselijkheid van deze regels. Indien u deze regels niet wenst te accepteren, dan dient u de Website nadrukkelijk  niet te gebruiken.

De informatie met betrekking tot Inalise zoals vastgelegd op de Website is uitsluitend bedoeld om aan bezoekers van de Website algemene informatie over Inalise te verstrekken. Aan deze algemene informatie kunnen geen enkele rechten worden ontleend, waarbij deze algemene informatie voorts nadrukkelijk op geen enkele wijze is bedoeld als een advies omtrent, of aanbod tot, het aangaan van een overeenkomst met Inalise.

Hoewel Inalise vanzelfsprekend de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op de Website verstrekte informatie, kan Inalise niet garanderen dat deze informatie wordt verstrekt “in de staat waarin het zich feitelijk bevindt” en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel waarbij de informatie op ieder moment zonder verdere aankondiging kan worden gewijzigd. Hoewel Inalise ook in het kader van de beveiliging van de Website haar uiterste best doet, kan zij ook ten aanzien van deze beveiliging geen absolute garantie geven. Tevens wordt geen garantie geboden ten aanzien van het foutloos en ononderbroken functioneren van de Website.

In geen geval is Inalise aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade (waaronder gevolgschade, gederfde winst of inkomen, schade door bedrijfsstagnatie en/of verlies van data) die voortvloeit uit – of verband houdt met – het gebruik van de Website.

Op de Website zijn veel onderdelen (waaronder software, tekst en foto’s) te vinden waarop intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, databankrechten en merkrechten) van Inalise (en mogelijk van derde partijen) rusten. Inalise behoudt zicht dienaangaande nadrukkelijk alle rechten voor. Inalise is een beschermde handelsnaam. Mede in het licht hiervan gelden de volgende regels voor het gebruik van de Website:

  • Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inalise niet toegestaan om enige merk- of handelsnaam te (laten) gebruiken;
  • (delen van) de inhoud van de Website mag (mogen) slechts voor eigen persoonlijk, niet commercieel gebruik in ongewijzigde vorm worden gekopieerd of gedistribueerd. Ieder ander gebruik waaronder het distribueren, kopiëren, wijzigen, openbaar maken en verzenden van (delen van) de Website is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inalise;
  • Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inalise niet toegestaan om een verwijzing of verbinding (een zogenaamde “hyperlink”) naar de Website op dusdanige wijze te gebruiken dat een gebruiker de Website krijgt te zien in een frame van een andere webpagina.

De Website bevat mogelijk hyperlinks naar andere internetsites of bronnen die zich buiten het domein van Inalise bevinden. Hiervoor gelden mogelijk op die internetsites aangegeven afwijkende voorwaarden. Inalise is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en inhoud van dergelijke pagina’s, waaronder mede eventueel op deze sites (als download) aangeboden software.

Persoonsgegevens die worden verstrekt of verzameld via of in verband met deze Website zullen door Inalise enkel worden gebruikt in overeenstemming met het Privacy Reglement van Inalise.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn ook in het Engels beschikbaar gesteld. De Nederlandse tekst is bindend en prevaleert in het geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle pagina’s die via de Website kunnen worden benaderd.

Versie: maart 2014